RODO

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
Krystyna Kłosowska – Szałaj
ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
nr tel.: +48 15 846 26 71
adres e-mail: iod@nowadeba.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Publicznej Szkole Podstawowej im Świętej Jadwigi Królowej w Alfredówce jest Dyrektor Szkoły, adres: Alfredówka 192,  39-460 Nowa Dęba, nr tel. : +48 15 846 7107, adres e-mail: pspalfredowka@interia.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. : +48 15 846 26 71, adres e-mail: iod@nowadeba.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu;

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Alfredówce;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Alfredówce;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Alfredówce reprezentowana  przez Dyrektora.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów    określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przenoszenia danych do innego administratora,

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane